Pensionspusslet: Hur mycket får man i pension om man aldrig jobbat?

By Bob

Pensionssystemet i Sverige för de som aldrig arbetat

I Sverige är pensionssystemet en grundpelare för ekonomisk trygghet i livets senare skede. Men hur mycket får man i pension om man aldrig jobbat? Svaret ligger i garantipensionen, en del av det allmänna pensionssystemet som tillhandahålls till individer med låg eller ingen arbetsbaserad inkomst. Garantipensionen är designad för att ge en grundläggande ekonomisk säkerhet och dess storlek påverkas av flera faktorer, inklusive hur länge man har bott i Sverige.

Vem är berättigad till garantipension?

För att ha rätt till garantipension måste man uppfylla vissa kriterier. Åldersgränsen är satt till 65 år, vilken kommer att höjas till 66 år från och med 2023. Dessutom måste man haft en låg eller obefintlig inkomstbaserad pension. Från 2026 kommer åldersgränsen gradvis att öka i takt med att medellivslängden stiger. Bosättningskravet innebär att man ska ha bott i Sverige i minst 40 år från det år man fyllde 16 till året innan man blir berättigad till garantipension. Det finns också specifika regler som gäller för de som flyttat till Sverige och för de som är födda före 1958.

Bosättningstid och dess inverkan på garantipensionen

Den tid man bott eller arbetat i Sverige, EU/EES-länderna eller Schweiz har stor betydelse för storleken på garantipensionen. Om man bott i Sverige under en kortare period än 40 år minskar garantipensionen proportionellt. För personer som flyttat till Sverige gäller att man måste ha bott eller arbetat här i minst tre år för att vara berättigad till garantipension, och minst ett av dessa år måste vara i Sverige. Tid i EU/EES-länder och Schweiz kan räknas samman med tiden i Sverige. För de som fått uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande kan i vissa fall även tid i ursprungslandet räknas in.

Samspel mellan garantipension och andra inkomster

Garantipensionen påverkas av andra inkomstbaserade pensioner såsom inkomstpension och änkepension. Om man har en inkomstbaserad pension som överstiger en viss nivå, minskar garantipensionen gradvis och kan så småningom upphöra helt. Även civilståndet spelar roll för hur stor garantipensionen blir. Det är viktigt att notera att garantipensionens storlek inte påverkas av om man har lön, kapital eller andra förmåner från Sverige eller andra länder.

Att ansöka om garantipension och vikten av att rapportera förändringar

Ansökningsprocessen för garantipension är sammanflätad med ansökan om övriga delar av den allmänna pensionen. Det är av yttersta vikt att man rapporterar förändringar i livssituationen, såsom förändrad inkomst, flytt eller ändrat civilstånd, eftersom dessa faktorer kan påverka pensionens storlek. Att inte rapportera förändringar kan leda till att man går miste om högre ersättning eller blir återbetalningsskyldig om man fått för mycket utbetalt.

I slutändan är garantipensionen en viktig del av Sveriges pensionssystem, som säkerställer att även de som inte haft möjlighet att arbeta får ett grundläggande ekonomiskt skydd på äldre dar. Det är ett system som speglar Sveriges strävan efter social rättvisa och ekonomisk jämlikhet.

Vanliga frågor och svar

I denna FAQ-sektion kommer vi att svara på några vanliga frågor om ”hur mycket får man i pension om man aldrig jobbat”. Vi kommer att diskutera garantipension, hur den beräknas och vilka kriterier som måste uppfyllas för att kunna få den.

Vad är garantipension?

Garantipension är en del av den allmänna pensionen som du får om du har haft en låg eller ingen pensionsgrundande inkomst under ditt liv. Man behöver inte ansöka separat för garantipension, det ingår i samma ansökan som de andra delarna av den allmänna pensionen.

Vem har rätt till garantipension?

Du kan ha rätt till garantipension om du har nått 65 års ålder (66 från 2023) och har en låg eller ingen inkomstbaserad pension. För att få full garantipension krävs att du har bott i Sverige i minst 40 år från det år då du fyllde 16 år och upp till året innan du har rätt till garantipension. Om du har bott i Sverige under en kortare tid, kommer garantipensionen att vara lägre.

Hur beräknas garantipensionen?

Garantipensionen beräknas främst på storleken av din allmänna pension och hur länge du har bott i Sverige, men även på din civilstånd. Om du har inkomstbaserade pensioner som en inkomstpension, änkepension eller en utländsk pension, minskas garantipensionen gradvis och upphör sedan helt när du når en viss nivå. Ditt civilstånd påverkar också storleken på garantipensionen.

Påverkas garantipensionen av andra inkomster eller förmåner?

Nej, storleken på garantipensionen påverkas inte av om du har en lön, kapital eller får andra förmåner utbetalda till dig från Sverige eller ett annat land, som en tjänstepension och en privat pensionsförsäkring. Dock är det viktigt att du alltid rapporterar förändringar som kan påverka din garantipension, till exempel om du får en ny eller ändrad utländsk pension, om du flyttar eller om ditt civilstånd ändras.

Kan jag få garantipension om jag bor i ett annat EU/EES-land eller Schweiz?

Från och med januari 2023 kommer du inte längre att få garantipension om du bor i EU/EES och Schweiz och Storbritannien. Du kan inte beviljas en ny garantipension när du bor eller flyttar till Storbritannien efter februari 2020, eller om du flyttar till ett annat land i EU/EES/Schweiz efter oktober 2022.

Källa: Pensionsmyndigheten

Lämna en kommentar